Sunday, September 24, 2023
  • time : 11:53:56
  • Date : 2/6/2018
  • news code : 2170
ارائه تسهیلات بازآفرینی برای شهروندان
بنا بر صورتجلسه هیئت محترم دولت مبنی بر ارائه تسهیلات بازآفرینی محدوده های هدف نوسازی و بهسازی شهری
اطلاعیه
بنا بر صورتجلسه هیئت محترم دولت مبنی بر ارائه تسهیلات بازآفرینی  محدوده های هدف نوسازی و بهسازی شهری در خصوص احیاء و نوسازی بافت های فرسوده و محدوده های هدف شهری ، شهرداری فومن درنظر دارد متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی در محدوده های مذکور را به شرکت ارائه دهنده تسهیلات معرفی نماید ؛ بنابراین چنانچه  افرادی متقاضی بهره مندی از تسهیلات موصوف می باشند جهت دریافت اطلاعات نحوه ارائه تسهیلات بازآفرینی شهری  به این شهرداری مراجعه نمایند.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.8.0
    V5.5.8.0