پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرداری باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد . مقام معظم رهبری 

   


  Username:
  Password:
  Sign-in
  Register
  Send Password


  Unable to load control 'DesktopModules/Weather/Weather.ascx'!
  The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.

  Thursday, 1 December 2022
    
  5.5.8.0
  گروه دورانV5.5.8.0